Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Jeszcze Się Przyda
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj

Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem jeszczesieprzyda.pl,
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem jeszczesieprzyda.pl (zwany dalej: Sklep internetowy)
 3. Sklep internetowy, jest prowadzony przez firmę Mateusz Ilnicki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskie prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7521433952, REGON: 386520192.
 4. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres pocztowy: Główna 74, 46-100 Smogorzów;
  2. numer telefonu: tel.: 690 455 884;
  3. adres poczty elektronicznej: sklep@jeszczesieprzyda.pl.
 5. Regulamin sklepu internetowego Jeszcze Się Przyda umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego,
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lubzawodową,
 4. Usługodawca/Sprzedawca – Firma Mateusz Ilnicki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskie prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7521433952, REGON: 386520192.
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem jeszczesieprzyda.pl
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r.(Dz.U.2020.1740),
 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa lub (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
 9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
 11. Umowa Sprzedaży –  umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej (w przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą inną niż usługa cyfrowa).
 12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.
 2. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym kodów rabatowych upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
 5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach
 6. Strona Sklepu internetowego posiada certyfikat SSL –bezpieczny protokół szyfrowania 

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach
 2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w

 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

 1. W sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
  1. przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
  2. płatność za pobraniem,
  3. za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 3. Sklep internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
  1. imoje
 4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorzeprzesyłki.

§ 6 Dostawa

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej     i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzuzamówienia.
 2. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronie sklepuwynosi do 48 godzin w dni robocze. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu nastąpiła   w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się zapośrednictwem:
  1. Kurier InPost
  2. Kurier DPD
  3. InPost Paczkomaty
  4. Orlen Paczka
 4. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
 5. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 6. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.
 7. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Produkt staje się własnością

§ 7 Odstąpienie do umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: Główna 74, 46-100 Smogorzów lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy sklep@jeszczesieprzyda.pl. Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1, nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 4. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 5. dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od dnia zawarcia umowy.
  1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu powinien nastąpić na adres: Główna 74, 46-100 Smogorzów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Konsument pokrywa koszty opakowania oraz zwrotu towaru.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

 

§8 Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz  postanowieniami W opisie każdego sprzedawanego produktu znajduję się informacja „Produkty pochodzą ze zwrotów konsumenckich i mogą być używane, uszkodzone lub niekompletne.”. Produkty mogą posiadać wady o których Sprzedający nie jest świadomy. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zakupiony produkt może nie działać zgodnie z przeznaczeniem. W takim wypadku reklamacja na podstawie rękojmi nie obowiązuje.
 2. W  przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać zgłoszenie pisemnie na adres Główna 74, 46-100 Smogorzów lub poprzez e-mail na adres sklep@jeszczesieprzyda.pl.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 4. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

 

§9 Produkty

 1. Oferowane produkty pochodzą ze zwrotów konsumenckich. Mogą być używane, uszkodzone lub niekompletne oraz mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Produkty mogły być naprawiane przez nieautoryzowane serwisy, dlatego zaleca się zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z nich.
 3. W opisie produktu znajduje się informacja o wadach, które udało się znaleźć sprzedającemu.  
 4. Produkt może posiadać wady o których Sprzedający nie jest świadomy.
 5. Zdjęcia produktów przedstawiają stan faktyczny.
 6. Cena katalogowa produktu ustalana jest:
 7. raz podczas dodawania produktu do oferty sklepu i nie jest aktualizowana.
 8. na podstawie innych stron tj. Ceneo.pl, Allegro.pl, Amazon.com oraz stron     producentów. W zależności, gdzie dany produkt jest oferowany..

 

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Jeszcze Się Przyda, dostępnego na stronie pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym pl/regulamin.
 6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2023.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl